Kleine ondernemersregeling

Kleine ondernemersregeling (KOR)

Vanuit administratief oogpunt kan het handig zijn voor ondernemers als je onder de kleine ondernemersregeling (KOR) valt. De kleine ondernemersregeling is bedoeld voor ondernemers die weinig omzet draaien. Een BV, stichting of vereniging kan er geen gebruik van maken.

Toepassing kleine ondernemersregeling

Er zijn drie voorwaarden om de regeling te mogen toepassen:

  • U hebt een eenmanszaak, óf de onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen (maatschap, VOF, man/vrouw-firma);
  • Na aftrek van voorbelasting betaalt u minder dan € 1.883,- btw per jaar;
  • U voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw.

De kleinen ondernemersregeling biedt een aantal voordelen: u betaalt minder en soms zelfs helemaal geen btw en kunt ontheffing krijgen van uw btw-verplichtingen.

Aanpassingen kleine ondernemersregeling

De kleine ondernemersregeling is in 2013 op een aantal punten aangepast. Namelijk:

Teruggaaf van btw

De in een kalenderjaar verschuldigde btw – ná aftrek van voorbelasting – bepaalt hoeveel btw u minder hoeft te betalen.

Na afloop van een kalenderjaar nageheven of teruggegeven btw, rekent u toe aan het jaar waarop die betrekking heeft. In de volgende gevallen mag dat ook in het jaar van teruggaaf of bijbetaling:

  • Teruggaaf van btw vanwege oninbare vorderingen;
  • Teruggaaf of bijbetaling van btw als gevolg van een wettelijke bepaling.

Bepalen bedrag voorbelasting

Het bedrag dat u aan voorbelasting aftrekt, mag u voortaan ook aan de hand van uw betalingen bepalen. Let wel: u maakt deze keuze voor 5 jaar. Pas daarna mag u het bedrag weer bepalen aan de hand van de aan u uitgereikte facturen.

Sterk wisselende omzet

De inspecteur kan de voorlopige vermindering aan het omzetverloop aanpassen, als de aard van het bedrijf daartoe aanleiding geeft, bijvoorbeeld seizoenbedrijven.

Voorheen kreeg u geen teruggaaf als de voorlopige vermindering hoger was dan de in een tijdvak verschuldigde btw. Bij een sterk schommelende omzet kon daardoor de voorlopige vermindering flink lager zijn dan het bedrag waarop u, over het hele jaar gezien, recht had.

Boekjaar mag afwijken

U mag, anders dan in de oude situatie, de kleine ondernemersregeling voortaan ook toepassen als uw boekjaar afwijkt van het kalenderjaar.

Eerder ontheffing administratieve verplichtingen btw

Binnen de kleine ondernemersregeling kunt u ontheffing krijgen van uw administratieve verplichtingen voor de BTW. Die ontheffing ging echter pas in op 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar, waardoor u nog een tijdlang aan die verplichtingen vastzat.

  • U kunt voortaan ontheffing krijgen met terugwerkende kracht tot de dag waarop u het verzoek hebt ingediend. Daarvoor gelden deze voorwaarden:
  • U maakt aannemelijk dat u geen btw hoeft af te dragen;
  • U heeft, in het jaar dat u het verzoek indient, geen btw op uw facturen vermeld;
  • U heeft, in het jaar dat u het verzoek indient, nog geen aanspraak gemaakt op teruggaaf van btw, en gaat dat ook niet doen.

Levering bedrijfsmiddel

Heeft u een ontheffing van uw administratieve verplichtingen en levert u goederen die u als bedrijfsmiddel hebt gebruikt? Dan hoeft u geen btw af te dragen. Bovendien blijft de ontheffing in stand, ook als de btw na toepassing van de regeling boven € 1.345,- uitkomt. U mag echter ook geen btw rekenen.

Heeft u nog vragen?

Indien u nog vragen heeft inzake bovenstaande artikel, neem dan gerust contact met ons op. Bellen kan ook binnen Nederland op (0)85 0030140 of vanuit het buitenland op +31 (0)20 2615615. bel 06-43757868.

CONTACT