belastingaangifte piloten en zeevarenden

Belasting Piloten en Zeevarenden

Luchtvaartpersoneel en schippers genieten een bijzondere behandeling als het gaat om de heffing van inkomstenbelasting in internationaal verband. Voor de bepaling van het land dat zijn heffingsrechten mag uitoefenen zijn internationale verdragen opgesteld. Daarnaast gelden er separate regels aangaande de premieheffing voor sociale verzekeringen. Hieronder wordt beknopt ingegaan op de internationale afspraken inzake de heffing van inkomstenbelasting en sociale zekerheidspremies.

Belastingverdragen

In belastingverdragen die Nederland heeft gesloten met een groot aantal landen zijn regels vastgelegd voor de verdeling van de heffingsbevoegdheden die specifiek zien op luchtvaartpersoneel en scheepslieden. De ratio hiervoor is gelegen in de aard van het werk dat veelal internationaal is, waardoor de regels voor reguliere werknemers niet praktisch hanteerbaar zijn. Voor de bepaling van het land dat mag heffen wordt er veelal aangesloten bij de woonplaats van de piloot of schipper of de vestigingsplaats van de onderneming waarvoor gewerkt wordt. De interpretatie van deze feiten kunnen echter per verdrag verschillende uitkomsten tot gevolg hebben.

Drielandensituatie

Voor de gevallen waarin een piloot of schipper woont in Nederland, werkt voor een buitenlandse werkgever die is gevestigd in een ander land dan het vlagland of waar men is gestationeerd, gelden mogelijk andere regels. Dit is eind 2016 gebleken uit een uitspraak van Rechtbank Den Haag. Vraag uw fiscaal adviseur of dit voor u consequenties heeft.

Sociale Verzekeringen

Binnen de Europese Unie is een sociaal verdrag van toepassing aan de hand waarvan bepaald wordt welke nationale regelgeving wordt toegepast inzake de sociale verzekeringen. Uitgangspunten hierbij zijn de het woonland, het werkland, het vlagland van een schip en het vestigingsland van de werkgever. In geval er in meer dan twee lidstaten wordt gewerkt en er geen substantieel deel van de werkzaamheden worden uitgevoerd in één Europese lidstaat is men veelal verzekerd in het land waar de werkgever is gevestigd.

Mogelijkheden

De speciale belastingregels voor schippers en luchtvaartpersoneel maken het mogelijk om aan tax planning te doen om zo de belastingdruk te verzachten. Persoonlijke omstandigheden zijn hierbij van uiterst belang, zodat o.a. persoonsgebonden aftrek uit het verleden, waaronder studiekosten, niet onbenut blijft.

Afsluitend

Waar een piloot of schipper inkomstenbelasting af dient te dragen en waar zij premieplichtig zijn voor de sociale verzekeringen wordt bepaald aan de hand van verschillende internationale verdragen die specifieke regels kennen voor deze beroepsgroepen. Dit biedt vooral ook veel mogelijkheden om de belastingdruk te verlagen. De feiten en omstandigheden zijn daarbij van groot belang. Vraag uw fiscaal adviseur naar de mogelijkheden.

Wilt u meer weten over fiscaal advies voor piloten en zeevarenden?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel 085 00 30140.